rodo

Polityka prywatności i klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest bazy.danych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 00000433530, REGON: 021960844, NIP: 8943041666.
 2. Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • realizacji umów zawartych przez Administratora;
  • w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.